Тире між підметом та іменним складеним присудком

Тире ставиться:

1. Якщо підмет і присудок виражені іменниками у називному відмінку. Наприклад: Поет - пророк, поет - новатор і вільний мучень життьовий. (Г. Чупринка). (ім. н. в.) - (ім. н. в.).

2. Якщо підмет і присудок виражені числівниками у називному відмінку. Наприклад: П'ять мінус два - три. (Числ. н. в.) - (Числ. н. в.).

3. Якщо обидва головні члени виражені інфінітивом. Наприклад: Життя прожити - не поле перейти. (Нар. творчість). (Інфінітив) - (Інфінітив).

4. Якщо перед присудком стоять слова то, це, це є, значить, ось. Наприклад: Сивий коник - то ж мій брат (Нар. творчість). (Ім. н. в.) - (це, то, це є).

5. При підметі, вираженому займенником, для його смислового виділення. Наприклад: Ой літа, ви - коні вороні... (П. Воронько). (Займ. н. в.) - (ім. н. в. для смисл. виділення).

6. Перед присудком, вираженим порівняльним зворотом, для його смислового виділення (тобто, може й не ставитися). Наприклад: Земля наша - як та книга, писана не пером, а шаблями та списами, овіяна легендами. На квітці метелик мов свічечка. (П. Тичина). ( - ) - (порівн. зворот).

7. Перед присудком із заперечним значенням для його смислового виділення. Наприклад: Куліш - не каша, п'ять рублів - не гроші. (Нар. творчість). ( - ) - (із заперечним значенням).

Тире не ставиться:

1. Якщо підмет або присудок виражений особовим займенником (але для підсилення, виділення присудка - може ставитися). Наприклад: Він рідний нашим городам і селам. (М. Рильський).

2. Якщо присудок стоїть перед підметом. Наприклад: Дуже добра жінка моя мати. (А. Малишко).

3. Якщо перед присудком стоїть заперечна частка не (але для підсилення, виділення присудка - може ставитися). Наприклад: Кров людська не водиця... (М. Стельмах).

Увага! У простому реченні усі слова і словоформи пов'язані: одні предикативним зв'язком (підмет і присудок), інші - підрядним (другорядні члени з головними чи між собою). Тому ніяких розділових знаків, крім тире, між підметом і присудком та на місці нульової зв'язки (як і на місці пропущеного присудка) не можна ставити. Кома, крапка з комою, дужки, тире з обох боків якогось члена або цілої предикативної частини (вставного речення) та ін. вживаються в простому реченні, якщо воно формально і за змістом ускладнене (однорідними чи відокремленими другорядними членами, вставними словами, словосполученнями, реченнями, звертанням, вигуком). Між членами речення, якщо воно нічим не ускладнене, ніколи не ставте коми!


 
| Карта сайту |