Розмовний стиль мовлення

Розмовне мовлення є найдавнішим стилем будь-якої мови. Ним користуються здебільшого в побуті, але часто й у навчальній, науковій, виробничій, суспільно-політичній, культурній та інших сферах життя. Широко представлене воно в публіцистиці, в красному письменстві.

Розмовне мовлення слугує для безпосереднього усного повсякденного спілкування, при якому сама ситуація зумовлює зміст висловлення: тут використання розмаїття ритмомелодійних варіацій, інтонування, а також допоміжних позамовних засобів: міміки, жестів, постави, погляду тощо. Найчастіше воно здійснюється в діалогічній формі. Усе це і визначає ті лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості, якими характеризується розмовне мовлення.

Оскільки спілкування відбувається між людьми, пов’язаними спільністю життєвого досвіду, це дає можливість за потреби висловлюватись небагатослівно, часом навіть без називання основного об’єкта розмови. В усному мовленні можливі просторічні слова (роззява, харцизяка, гепнути, ляпати, буцнутись), які перебувають поза літературними нормами мови.

Типова форма усного мовлення — діалог, тема якого нескладна або добре відома. Звідси — використання неповних речень, натяки, недоговорювання (повнота сприймається як зайве обтяження). Емоційно забарвлені слова та звороти з суфіксами суб’єктивної оцінки уживаються значно ширше, ніж в інших стилях. У розмовному мовленні поширені фразеологізми, діалектизми, жаргонізми. Для розмовного мовлення характерні епітети, порівняння, метафори, синекдоха, метонімія. У писемній формі розмовне мовлення вживають у приватному листуванні, записках, у художньому творі.

Розрізняють літературне розмовне мовлення і розмовно-побутове (з украпленнями діалектичних і просторічних елементів). Спільні позамовні ознаки їх: неофіційність, невимушеність спілкування, безпосередня участь у розмові, непідготовленість її, а тому й певний автоматизм, переважання діалогів (хоча можливі й спонтанні монологи), велика роль жестів, міміки, а також ситуації і характеру стосунків між учасниками розмови, їхні емоційно-оцінні реакції.

Розмовний стиль використовується в таких жанрах, як: гумореска, байка, казка, оповідання, драма, комедія, трагедія, роман, повість.

Розмовний стиль мовлення.


 
| Карта сайту |