Займенник

Займенником називається частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники подібно до іменників, прикметників, числівників, з якими вони співвідносяться, відповідають на питання: хто? що? який? чий? скільки? котрий? Наприклад: ти, вони, всякий, інший, мій, стільки, котрийсь.

Морфологічні ознаки займенника неоднакові. Займенники, співвідносні з іменниками, змінюються за відмінками і числами (я, мене, мені, мене, мною, на мені, він - вони); деякі мають рід (він, вона, воно). Займенники, співвідносні з прикметниками, змінюються за родами, числами і відмінками (яка, який, яке, які; якого, якому, яким, на якому). Займенники, співвідносні з числівниками, змінюються за відмінками (скільки, скількох, скільком, скількома, на скількох), а займенники котрий, котрийсь, декотрий, котрий-небудь - як порядкові числівники (за родами, числами, відмінками).

У реченні займенник може бути підметом (Ми є!), іменною частиною складеного присудка (Я - не ти; Там ти будеш ніким), означенням (Наша дума, наша пісня не вмре, не загине - Т. Шевченко), додатком (Бачу тебе в полі), обставиною (Сідай же ти коло мене - Т. Шевченко).

Розряди займенників: 1) особові: я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони; 2) зворотний: себе; 3) питально-відносні: хто? що? який? чий? котрий? скільки? (відносні - ті, що виконують роль сполучних слів у складнопідрядному реченні); 4) заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки; 5) неозначені - ті самі, що й питальні, з частками будь, небудь, казна, хтозна, аби, де, сь: хто-небудь, будь-хто, казна-хто, хтозна-хто, хтось, абихто, дехто, будь-який, чийсь, котрийсь; 6) означальні: весь, всякий, кожний, інший, сам, самий; 7) вказівні: той, цей, такий, стільки; 8) присвійні: мій, твій, свій, наш, ваш, їхній.

Увага! 1. Афікси, утворені з часток аби, ані, де, сь, пишуться із займенниками хто, що разом; який, чий, будь, небудь, казна, хтозна - через дефіс: хтось, абищо, аніхто, дещо, деякий; будь-що, хтозна-який.


2. Заперечні займенники з префіксом ні пишуться разом. Але якщо перед займенником стоїть прийменник, тоді ні є часткою і всі три слова пишуться окремо: ні до кого, ні в кого, ні для чого, ні до якого.

3. Зворотний займенник себе не має форми називного відмінка.


 
| Карта сайту |