Синоніми та їхні види

Синоніми (від грецьк. synonymos - однойменний) - це слова, які мають близьке або тотожне значення, але різні за звучанням. Наприклад: говорити - балакати - базікати - цвенькати. Сукупність синонімів мови називається синонімією. Наприклад: ліс, бір, діброва, пуща - іменникові синоніми; сміливий, хоробрий, відважний - прикметникові; іти, крокувати, плестися - дієслівні; раптово, несподівано - прислівникові; біля, коло, край - прийменникові; а, але, та, проте, однак - сполучникові тощо.

Синоніми об'єднуються у синонімічні ряди, або гнізда, центром яких є основне, стрижневе слово, що є носієм загального значення і стилістично нейтральне: гарний - красивий - чудовий - чарівний - гожий - вродливий.
Розрізняються лексичні і контекстуальні синоніми.

Лексичні - це такі синоніми, які належать до однієї частини мови і мають певний відтінок у значенні. Наприклад: поспішати і квапитися мають однакове значення - "намагатися якнайшвидше зробити що-небудь", а синонім до них хапатися має ще додатковий відтінок "жадібно братися до роботи": Гнат метнувся помагати їй, він так хапався до всього, що мало не побив образів (М. Коцюбинський). Серед лексичних виділяють:1) абсолютні синоніми, наприклад: азбука - алфавіт, буква - літера;

2) стилістичні синоніми - слова, однакові за значенням, але різні за стилістичними відтінками, тобто такі, що неоднаково використовуються у різних стилях мови. Вони мають у своєму значенні вказівку на позитивну або негативну оцінку предмета, явища, ознаки, дії тощо. Наприклад: гордовитий - чванливий - чванькуватий - бундючний.

3) семантичні синоніми, які ще називають понятійними, позначаючи один і той же предмет, відрізняються певними елементами своїх значень, що зумовлено різною мотивацією цих назв (різна кількість, якість, інтенсивність ознаки). Наприклад: хуртовина - завірюха - заметіль - хуга. Семантичні синоніми не мають емоційного забарвлення.

4) семантико-стилістичні синоніми відрізняються один від одного як значенням так і експресивним забарвленням. Наприклад: пити - хлистати.

Контекстуальні синоніми - це такі слова або сполучення слів, які лише в контексті мають близьке значення, а поза контекстом вони не мають загального спільного значення. Наприклад: Гуде вогонь... І спить в печі веселий сатана (Л. Костенко). Контекстуальні синоніми творяться в процесі індивідуального мовлення і широко використовуються в художньому і публіцистичному стилях.


 
| Карта сайту |