Фразеологічні одиниці української мови

Словосполучення бувають вільні і стійкі. У вільному словосполученні слово не втрачає власного значення при утворенні нового словосполучення. Наприклад: жвавий хлопець, жваве зайченя, жвава розмова, жваво говорить.

Стійкі словосполучення поділяються на термінологічні та фразеологічні.

1. Термінологічні стійкі словосполучення - це назви певних понять - науки, техніки, мистецтва; торрічеллієва пустота (вакуум); дзвінкі приголосні; іменний складений присудок; романський стиль.

2. Стійкі словосполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові у готовому вигляді, називаються фразеологізмами. За цими виразами закріплені уже певні значення, які зовсім не дорівнюють значенню слів, що до них входять.

Фразеологізмам, на відміну від слів і вільних словосполучень, властиві такі ознаки: 1) семантична неподільність; 2) відтворюваність у готовому вигляді; 3) наявність емоційно-експресивного забарвлення; 4) за складом - це сполучення двох і більше слів, що можуть мати переносне значення; 5) стійкість граматичних категорій і усталеність порядку слів; 6) спільність синтаксичної функції для всіх його компонентів.

Розрізняють три типи фразеологізмів: 1) фразеологічне зрощення (або ідіоми) - найстійкіші, семантично неподільні сполучення слів, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів. Наприклад: пекти раків - червоніти; гарбуза дати - відмовити; 2) фразеологічні єдності - семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких умотивоване значенням компонентів. Наприклад: біла ворона, прикусити язика, дихати на ладан; 3) фразеологічні сполучення - це фразеологізми, до складу яких входять слова, з яких одне є вільним, а друге - з так званим зв'язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із компонентів. Наприклад: брати участь; насупити брова; покласти край.

Окрему групу становлять фразеологічні вирази - це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються зі слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові. Це приказки, прислів'я та крилаті вислови. Наприклад: 1. Як дбаєш, так і маєш. 2. Серце - не камінь. 3. Інші часи - інші пісні (Н. Буало).


Розділ мовознавчої науки, який вивчає фразеологізми, тобто лексичні неподільні сполучення слів, називається фразеологією (від грецьк. phrases - вислів, logos - поняття, вчення).


 
| Карта сайту |