Приголосні

Приголосні бувають сонорні ([в], [м], [н], [р], [н'], [л'], [р'], [й]), дзвінкі та глухі. Дзвінкі та глухі утворюють пари [б - п], [д - т], [д͡ж - ч], [д͡з - ц], [ж - ш], [з - с], [г - х], [ґ - к]. Не має дзвінкої пари звук [ф].

Приголосні бувають м'якими або пом'якшеними перед ь, я [а], ю [у], є [е], і [і].
Десять м'яких приголосних:
[д'], [з'], [дз']
[т'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [р'], [й] в українській мові завжди м'які.
Усі інші приголосні будуть пом'якшеними [дим], [дʾім], [вʾітер]
в - [в]
в - [вʾ]
в - [у ̌] - завжди в кінці складу (слова): [л'убoу ̌]

Асиміляція приголосних
-ться [ц':а]: будується [буду ́йеиц':а]
-шся [с':а]: будуєшся [буду ́йеис':а]

Асиміляція за м'якістю
пісня [пʾіс'н'а]
радість [рaд'іс'т']
свято [с'вʾaто]

Асиміляція за дзвінкістю
Уподібнення глухого до парного дзвінкого перед дзвінким:
[к] - [ґ]: вокзал [воґзáл]
[т'] - [д']: боротьба [бород'бá], молотьба [молод'бá]
[с'] - [тз]: косьба [коз'бá]

Дзвінкі приголосні в середині слів в українській мові не оглушуються: казка [кáзка], сережки [сеирéжки]


Вимова свистячих перед шиплячими:
[з] + [ж] = [ж:]: безжалісний [беиж:áл'існиі ̌]
[з] + [ш] = [жш]: безшелесно [беижшеилéсно]
[з] + [ш] = [ш:]: зшити [ш:и ́ти]
[с] + [ш] = [ш:]: зрісши [зр'і ́ш:и]
[з] + [ч] = [жч]: без черги [беижчéрги]
[з] + [ч] = [шч]: зчеп [шчеп]
[з] + [д͡ж] = [жд͡ж]: з джемом [жд͡жéмом]

Вимова шиплячих перед свистячими:
[ж] + [с] = [з'с']: зважся [звáз'с'а]
[ш] + [с] = [с':]: бачишся [бáчис':а]
[ч] + [с'] = [ц'с']: не морочся [неиморóц'с'а]
[ж] + [ц'] = [з'ц']: запорожці [запорóз'ц'і]
[щ] + [ц'] = [с'ц']: дошці [дóс'ц'і]
[ч] + [ц'] = [ц':]: качці [кáц':і]


 
| Карта сайту |