Стилі і напрямки в українській літературі

1. Доба монументального стилю (Х - ХІ ст.)

Ознаки творів доби монументального стилю:

 • Масштабність
 • Величність
 • Ідейний пафос

Приклади літератури: "Остромирове Євангеліє", "Повість минулих літ", "Слово про закон і благодать".

2. Доба орнаментального стилю (кінець ХІ - ХІІІ ст.)

Ознаки творів доби орнаментального стилю:

 • Ритмічність підпорядкування художнього тексту;
 • Витонченість художніх засобів

Приклади літературних творів: "Слово про похід Ігорів", "Повчання дітям", Галицько-Волинський літопис.

3. Доба підсумків (ХІV - XV ст.)

Ознаки творів доби підсумків:

 • Змішання стилів;
 • Характерні зводи.

Приклади творів: "Лаврентіївський звід", "Літопис Руський", "Києво-Печерський патерик".

4. Ренесанс

Ренесанс - це напрямок у мистецтві, що виник в Італії в ХІV ст. і поширився в Англії, Франції, Німеччині та інших країнах Європи.

Ознаки ренесансу:

 • Наслідування античного мистецтва;
 • Гуманізм;
 • Зацікавлення життям простих людей;
 • Заперечення середньовічних традицій.

Письменники доби Ренесансу: Павло Русин, Себастьян Кленович.

5. Бароко

Бароко - це стиль в архітектурі і мистецтві ХVІІІ ст., для якого характерна підкреслена урочистість, декоративність. Метою є справити враження, викликати зворушення.

Ознаки бароко:

 • Центральне місце відводиться Богові;
 • Релігійне забарвлення;
 • Динамізм;
 • Гіперболізація;
 • Метафоричність мови;
 • Спроба поєднати античність з християнством;
 • Пристрасть до сміливих комбінацій, чудернацького, незвичного.

Представники доби бароко: І. Вишенський, М. Смотрицький, І. Величковський.

6. Класицизм

Класицизм - це художній стиль й естетичний напрям, який розвивався в ХVІІ ст. у Франції і різною мірою охопив європейські літератури ХVІІІ - першої третини ХІХ ст.

Ознаки класицизму:

 • Поділ персонажів на позитивних і негативних;
 • Одновимірність характеру;
 • Правило трьох єдностей;
 • Сюжет розгортається лінійно, практикуються концентричні сюжети.

7. Сентименталізм

Сентименталізм - це один із літературних напрямів другої половини ХVІІІ - початку ХІХ ст. у країнах Європи, що виник як заперечення раціоналізму класицистів у добу Просвітництва.

Герой сентименталізму:

 • Проста людина з народу;
 • Надзвичайно чуттєвий та вразливий;
 • Знаходить гармонію у спілкуванні з людиною.

Ідеї сентименталізму:

 • Захист права людини на приватне життя незалежно від станової приналежності.
 • Духовний світ почуттів селянина, міщанина багатший за світ представників дворянства.

Сементалізм в українській літературі: І. Котляревський "Енеїда", Г. Квітка-Основ'яненко "Маруся".

8. Романтизм

Романтизм - це художній метод у літературі і мистецтві першої половини ХІХ ст., його суть полягає у тому, що реальній дійсності, яка не задовольняє митця, протиставляються картини життя бажаного, витвореного мрією.

Ознаки романтизму:

 • Виняткові характери у виняткових обставинах;
 • Ліризм;
 • Фантастика;
 • Увага до історичного минулого;
 • Звернення до фольклору.

Романтизм в українській літературі: Євген Гребінка ("Сонце та Хмари"), Микола Костомаров, Віктор Забіла.

9. Реалізм

Реалізм - це мистецький напрям ХІХ ст., що зображував типові характери в типових обставинах, прагнучи до глибокого й панорамного змалювання життя в його закономірностях і суперечностях.

Ознаки реалізму:

 • Соціальна зумовленість життя людини;
 • Змалювання згубного впливу антигуманного світу на вчинки і долю людини;
 • Історизм у відтворенні явищ дійсності;
 • Гуманізм, співчуття і протест проти всіх форм соціального і духовного поневолення.

10. Натуралізм

Натуралізм - це літературний напрям, що виник у Франції в 70-ті роки ХІХ ст. і поширився в Європі та США. Виник як реакція на вичерпність форм реалізму і його принцип соціальної зумовленості людського характеру.

Ознаки натуралізму:

 • Тлумачення особи біологічними, спадковими рисами то соціально-моральним середовищем.
 • Буття героїв у світлі досягнень науки.

Натуралізм в українській літературі: Іван Франко "Ріпник", "Борислав сміється".

11. Модернізм

Модернізм - це комплекс літературно-мистецьких напрямів, що виникли наприкінці ХІХ ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності, як спростування заангажованості митця.

Основні напрями:

 • Імпресіонізм
 • Експресіонізм
 • Неоромантизм
 • Неореалізм
 • Неокласицизм
 • Символізм
 • Футуризм

11.1. Імпресіонізм

Імпресіонізм - це напрям у мистецтві й літературі середини ХІХ - поч. ХХ ст., представники якого намагалися відтворити навколишній світ у всій його змінюваності й рухливості, а також показати найтонші відтінки настрою, почуттів людини.

Ознаки імпресіонізму:

 • Тонкий психологізм змалювання персонажів;
 • Прагнення відтворити найтонші відтінки настрою;
 • Прагнення схопити миттєві враження;
 • Тяжіння до лаконізму прози, її ритмічності;
 • Багатство відтінків у змалюванні дійсності;
 • Посилена увага до кольорів, звуків і яскравих художніх деталей.

Імпресіонізм в українській літературі: Михайло Коцюбинський "Цвіт яблуні", "Intermezzo", М. Хвильовий, С. Васильченко "Талант".

11.2. Експресіонізм

Експресіонізм - це літературно-мистецький стильовий напрям модернізму, що оформився в Німеччині на початку ХХ ст., передусім у малярському середовищі, проіснувавши до 30-х років.

Ознаки експресіонізму:

 • Відображення загостреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське "Я", напругу його переживань та емоцій;
 • "Нервова" емоційність;
 • Ірраціональність;
 • Фрагментарність;
 • Плакатність;
 • Позбавлення прикрас;
 • Схильність до контрастування барв;
 • Гротескність;
 • Гіперболізація;
 • Використання символів;
 • Відчуття повсякденного болю;
 • Страх за майбутнє людини.

Експресіонізм в українській літературі: В. Стефаник "Камінний хрест", М. Куліш, О. Турянський.

11.3. Неоромантизм

Неоромантизм - це напрям кінця ХІХ - поч. ХХ ст., вид модернізму, який зародився у Франції і генетично пов'язаний із романтизмом.

Ознаки неоромантизму:

 • Прагнення поєднати ідеал з дійсністю;
 • Виразність суспільних ідеалів;
 • Прагнення до визволення особистості;
 • Виняткова й активна особистість може підняти до свого рівня інших;
 • Гострий конфлікт між добром і злом, правдою і кривдою;
 • Привернення уваги до чуттєвої сфери людини;
 • Піднесення постаті самотнього визначного героя.

Неоромантизм в українській літературі: Леся Українка "Лісова пісня", О. Кобилянська "Земля", "Битва", М. Коцюбинський "Тіні забутих предків".

11.4. Неореалізм

Неореалізм - це стильова течія, що виявила себе на межі ХІХ - ХХ століть і характеризувалася документальною достовірністю, філософсько-аналітичним заглибленням у дійсність і ліричною стихією.

Героями неореалістичних творів є люди звичайні, проте з багатим внутрішнім світом; об'єктом зображення є не стільки вчинки, як відчуття і роздуми персонажів.

Неореалізм в українській літературі: В. Винниченко "Момент", В. Підмогильний, Григорій Тютюнник.

11.5. Неокласицизм

Неокласицизм (від гр. neos — молодий та лат. classicus — зразковий) — течія в літературі й мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму і знайшла свій вияв у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми, в оспівуванні земних насолод. Неокласицизм виник у західноєвропейській літературі в середині ХІХ ст.

Ознаки неокласицизму:

 • Повернення до вічних законів мистецтва;
 • Орієнтація на кращі здобутки античності;
 • Інтелектуалізм;
 • Естетизм;
 • Використання зразків античної культури і культури епохи Відродження;
 • Гармонія між розумом і почуттями;
 • Аристократизм духу;
 • Несприйняття радянської дійсності (комуністичної ідеології - всього, що призвело до падіння рівня духовності).

Принцип неокласиків: «На теми, що нові, античний вірш складаймо».

Характерні жанри: сонет, олександрина, терцина, октава, рондо тощо.

Неокласицизм в українській літературі: "П'ятірне гроно" неокласиків - М. Драй-Хмара, М. Зеров, Освальд Бургардт (Юрій Клен), П. Филипович, М. Рильський. Поети «празької школи».

11.6. Символізм

Символізм - це стильова течія модернізму, головним художнім засобом якої є символ як спосіб вираження незбагненої суті явищ життя та індивідуальних уявлень митця. Засновником символізму вважається Шарль Бодлер.

Ознаки символізму:

 • Заміна думок, понять відповідними знаками - символами, що мають прихований зміст;
 • Бунт проти консервативної народної моралі;
 • Естетство (захоплення витонченою поетичною формою й недооцінка змісту);
 • Культ екзотичних і заборонених тем;
 • Увага до позасвідомого з метою вирватися за межі повсякденного.

Символізм в українській літературі: П. Тичина, М. Вороний, О. Кобилянська

11.7. Футуризм

Футуризм - це одна з течій у літературі. Основоположник — італійський письменник Марінетті, що в 1909 році опублікував «Перший маніфест футуризму», де закликав звільнитися від літератури минулого і створити «динамічну літературу майбутнього», що буде оспівувати замість людини техніку та машини.

Ознаки футуризму:

 • «Ліквідація мистецтва є наше мистецтво»;
 • «Набутки розуму, а не душі та серця»;
 • Заперечення реалізму;
 • Відкидання класичної спадщини;
 • Руйнування норм морфології і синтаксису;
 • Звуконаслідування;
 • Використання образів-символів;
 • Анархізм, нехтування існуючими нормами моралі, егоцентризм.

Футуризм в українській літературі: М. Семенко, Я. Савченко, В. Поліщук.

11.8.Екзистенціалізм

Екзистенціалізм (від лат. exsistentia — існування) — модерністська течія в літературі, що оформилась на початку 40-х років ХХ ст. і найвиразніше виявила себе у творчості Ж.-П. Сартра, А. Камю.

Характерні ознаки екзистенціалізму:

 • Песимізм
 • Заперечення раціонального пізнання;
 • Твердження інтуїтивного розуміння реальності.
 • Людське існування (екзистенція) виявляється через турботу, страх, рішучість, совість.
 • Людина осягає екзистенцію в граничних ситуаціях (боротьба, страждання, смерть).

Екзистенціалізм в українській літературі: В. Підмогильний

12.Соціалістичний реалізм (соцреалізм) — організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу, у будь-яких сферах.

Характерні ознаки соцреалізму:

 • Ідеалізація людини як носія кращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою;
 • піднесення борця, будівника нового суспільства;
 • Зображення художньої дійсності прикрашеною;
 • Конфлікт полягав у боротьбі проти чужих ідей, за ідеологічну спільність та однодумство.

Соцреалізм в українській літературі: О. Довженко

13. Постмодернізм

Постмодернізм (від фр. post — після + modernisme) — загальна назва літературно-мистецьких течій кінця ХХ — початку ХХІ ст.

Характерні ознаки постмодернізму:

 • Гра зі словом;
 • Інтертекстуальність (приховане та явне використання чужих текстів);
 • Зміщення часу і простору;
 • Багатозначність;
 • Парадоксальність;
 • Карнавальність;
 • Іронічність;
 • «Віртуальний історизм».

Постмодернізм в українській літературі: Ю. Андрухович, О. Ірванець, В. Неборак, С. Жадан, І. Малкович, О. Забужко.


 
| Карта сайту |