Українські землі у складі Польщі

Українські землі під владою Польщі:

 • Східна Галичина (Львівське, Тернопільське і Станіславське воєводства)
 • Західна Волинь і Західне Полісся (Волинське і Поліське воєводства) - перейшли до Польщі після радянсько-польської війни.
 • Холмщина і Підляшшя (Люблінське воєводство)
 • Паризька конференція 1919 р. дала дозвіл на тимчасову окупацію Польщею Східної Галичини.
 • 14 березня 1923 р. - Рада послів великих держав визнала Східну Галичину частиною Польщі.
 • Ризький мир 1921 р. - до складу Польщі увійшли інші західноукраїнські землі.

Денаціоналізація українського населення:

 • Прагнення до асиміляції, польські колоністи - осадники.
 • Керівниками органів місцевого самоврядування призначалися лише поляки.
 • Не надання українцям посад в державних установах, офіцерських посад в армії, таємних службах.
 • Українські імена та прізвища замінюються на польські.
 • Витіснення української мови з усіх державних і муніципальних установ польською.
 • 1920 р. - офіційно запропоновано для українських земель назву "Східна Малопольща".
 • Гальмування розвитку народної освіти, закриття шкіл.
 • Введення "кресового" закону (про утраквістичну, або двомовну, школу).
 • Учителі - поляки.
 • Введення відсоткової норми прийому до вузів молоді української національності.

Опір українців польській політиці:

 • 1921 р. - виникнення у Львові Таємного університету (працював до 1925 р.).
 • На галицьких землях діяло просвітянське товариство "Рідна школа".
 • Тривала діяльність осередків товариства "Просвіта".
 • Продовжувало роботу Наукове товариство ім. Т. Шевченко (до нього входили В. Гнатюк, В. Щурат та інші).

Характер промисловості:

 • Розділення Польщі на дві території - Польщу "А" (корінні польські землі) і Польщу "Б" (західноукраїнські та західнобілоруські землі).
 • Гальмування промислового будівництва у Польщі "Б".
 • Обмеження видачі дозволу на відкриття промислових підприємств у Польщі "Б".
 • Обмеження зв'язків Польщі "Б" з ринками Польщі "А" (високі залізничні тарифи).

Українська кооперація:

 • кредитні спілки - "Центробанк";
 • споживчі і торгові спілки - "Центросоюз";
 • молочні кооперативи - "Маслосоюз";
 • міська торгівля - спілка "Народна торгівля".

Польські власті штучно стримували розвиток української кооперації (надавалися пільги польським кооперативам, обмежувалася діяльність українських другорядними господарськими сферами).

Аграрні відносини:

 • 1919 р. - польським сеймом схвалено "Основи земельної реформи" (мала шовіністичний характер)
 • Мета реформи: підкорити селянство та колонізувати край вихідцями з корінних польських земель

Становище українського населення:

 • Безробіття;
 • Робочий день до 10 і більше годин;
 • Зменшення заробітної плати;
 • Велика кількість нещасних випадків на виробництві;
 • Використання дитячої та жіночої праці;
 • Епідемії тифу, дизентерії та скарлатини.

Еміграційний та колонізаційний процеси:

 • Великий еміграційний потік українців до інших країн (Східна Галичина - 190 тис. чол; Західна Волинь і Західне Полісся - 50 тис. чол за 1919 -1939 рр.)
 • Інтенсивне заселення краю іноземцями
 • Збільшення частки неукраїнського населення у містах (у Львові лише 16, 2 % у 1939 р.)

Релігійне життя:

 • Українське населення: православне та греко-католицьке;
 • Переслідування православних українців (окатоличення);
 • Розгорнулося масове навертання українців до римсько-католицької віри;
 • Митрополит греко-католицької церкви - Андрей Шептицький;
 • 1925 р. - конкордат (угода) між Ватиканом і польським урядом, яка захищала права греко-католиків;
 • Репресії щодо віруючих греко-католицької церкви.

 
| Карта сайту |