Географія: усі поняття з програми ЗНО

План місцевості - це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків.

Географічна карта - це зменшене, узагальнене образно-знакове зображення земної поверхні на площині, створене на певній математичний основі.

Топографічна карта - це великомасштабна загальногеографічна карта, що містить великий обсяг інформації про розміщення та властивості найважливіших природних і суспільних об'єктів місцевості.

Азимут - це кут, утворений між напрямком на який-небудь предмет місцевості й напрямком на північ.

Земна кора - це тверда верхня оболонка Землі

Літосфера - це зовнішня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору і частину верхньої мантії Землі.

Літосферна плита - це найбільший блок літосфери Землі, обмежений зонами розломів. По розломах відбувається переміщення літосферних плит (зіткнення, розсування тощо).

Тектонічні структури - це форми залягання гірських порід, що утворилися під впливом рухів земної кори (опускань, підняття тощо), як правило, обмежені розломами.

Атмосфера - це повітряна оболонка Землі.

Клімат - це багаторічний режим погоди певної місцевості. Характеризується на основі узагальнення результатів метеорологічних спостережень.

Гідросфера - це водна оболонка Землі між атмосферою і земною корою, представлена сукупністю океанів, морів і континентальних водних мас

Біосфера - це цілісна оболонка існування живої матерії на планеті.

Ґрунт - це особливе природне тіло, яке утворилося в тонкому верхньому шарі земної кори внаслідок взаємодії всіх природних компонентів. До складу ґрунту входять гірські породи, повітря, вода, живі й відмерлі організми та гумус (перегній).

Рослинність - це сукупність рослин, пов'язаних між собою і пристосованих до існування в більш-менш однакових умовах навколишнього середовища.

Географічна оболонка - це планетарний природний комплекс, у межах якого взаємодіють та проникають одна в одну нижня частина атмосфери, верхня частина літосфери (земна кора), уся гідросфера й біосфера.

Природний комплекс - це однорідна за природними умовами територія.

Географічний пояс - це широтні смуги, кожна з яких має порівняно однорідний клімат, що визначається кількістю сонячної радіації та переважаючими повітряними масами.

Природна зона - це зональний комплекс менший за географічний пояс, основними характеристиками якого є співвідношення вологи і тепла.

Материк - це велика ділянка суходолу, що з усіх боків омиваються водою.

Частина світу - це регіон суші, який включає материки або їх великі частини разом з найближчими островами.

Платформа - це жорстка малорухома ділянка літосферної плити, що складається з кристалічного або складчастого фундаменту й осадового чохла. У рельєфі відповідає великим рівнинам. За віком фундаменту виділяють давні й молоді платформи.

Щит - це частина платформи, у межах якої фундамент виходить на поверхню або перекритий малопотужним осадовим чохлом (до 500 м). Утворився внаслідок тривалого підняття ділянки платформи.

Плита - це ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом.

Область складчастості - це ділянка земної кори, в межах якої шари гірських порід зім'яті в складки.

Природний рух населення - це зміна кількості населення в результаті біологічних процесів народжуваності та смертності.

Природний приріст населення - це різниця кількості народжених і кількості померлих за певний період.

Депопуляція - це процес систематичного скорочення чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик.

Еміграція - це виїзд за межі країни на постійне місце проживання.

Імміграція - це в’їзд громадян на постійне місце проживання до країни.

Міграція - це механічний рух населення, тобто переміщення людей по території.

Сальдо міграції - це різниця між кількістю емігрантів та іммігрантів.

Місто - це населений пункт, що має понад 10 тис. жителів, які зайняті переважно у несільськогосподарських галузях.

Село - це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством.

Агломерація - це група населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки та часті «маятникові міграції» населення.

Урбанізація - це процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства.

Субурбанізація - це процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, внаслідок відтоку населення з міст.

Система розселення - це сукупність населених пунктів певної території, неоднакових за кількістю мешканців і функціями, об’єднаних різними видами зв’язків.

Трудові ресурси - це частина населення, що має загальноосвітні й професійні знання необхідні для роботи в суспільному господарстві.

Економічно активне населення - це населення віком 15 - 70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг.

Зайнятість населення - це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб.

Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи і заробітку.

Географічне середовище - це частина природи, з якою взаємодіє людське суспільство.

Ресурсозабезпеченість - це співвідношення між відомими запасами природних ресурсів та розмірами їх використання.

Природокористування - це система заходів, спрямованих суспільством на вивчення, освоєння, охорону та перетворення географічного середовища.

Господарство - це історично сформована сукупність підприємств і установ, завданням яких є задоволення різноманітних потреб людини.

Національний господарський комплекс - це господарська діяльність окремої країни.

Міжнародний географічний поділ праці - це процес спеціалізації країн на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг.

НТР (Науково-технічна революція) - це докорінний якісний переворот рівня продуктивних сил на основі перетворення науки на головний чинник суспільного виробництва.

Галузь - це група підприємств, що випускають один вид продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

Міжгалузевий комплекс - це сукупність близьких за профілем діяльності технологічно пов'язаних галузей ( територіально-виробничої, агропромислової, паливно-енергетичної та ін.), які виробляють однотипну продукцію.

Територіальна структура господарства - це поєднання і взаємозв'язки промислових центрів, вузлів і районів.

Валовий національний продукт (ВВП) - це показник, що виражає сукупну вартість усього обсягу товарів і послуг, вироблених на території країни, незалежно від національної приналежності підприємств.

Національний доход - це сукупність усіх доходів в економіці незалежно від того, де працюють підприємства - у своїй країні чи за кордоном.

Транспортний комплекс - це сукупність усіх видів транспорту, об'єднаних між собою транспортними вузлами.

Транспортний вузол - це комплекс споруд у пункті, де перетинаються не менш як три магістралі одного або двох видів транспорту та відбувається обмін вантажами.

Вантажообіг - це перевезення певної кількості вантажу на певну відстань за певний період.

Пасажирообіг - це перевезення певної кількості пасажирів на певну відстань за певний період.

Економічний район - це географічне цілісна територіальна частина народного господарства, яка має міцні внутрішньо-економічні зв'язки, свою виробничу спеціалізацію і нерозривно зв'язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом праці.

Країна - це територія з визначеними кордонами і населенням, яка в політико-географічному відношенні може бути залежною або мати державний суверенітет.

Держава - це суверенні політичні утворення, що здійснюють владу на певній території та забезпечують в її межах господарську діяльність.

Залежна держава - це країна, що перебуває під владою іноземних держав-метрополій.

Глобальні проблеми людства - це сучасні проблеми існування й розвитку людства з метою запобігання світовій термоядерній війні і забезпечення миру для всіх народів; подолання розриву в рівні соціально-економічного розвитку між розвиненими країнами і тими, що розвиваються, подолання голоду, убогості й неписьменності; регулювання стрімкого зростання населення в країнах, що розвиваються; запобігання катастрофічному забрудненню навколишнього середовища; забезпечення людства необхідними ресурсами — продовольством, промисловою сировиною, джерелами енергії; запобігання негативним наслідкам розвитку науки і техніки.


 
| Карта сайту |